Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie – egzamin

Gdzie i kiedy?

Planowane egzaminy z certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie prezentowane są na stronie Instytutu Transportu Samochodowego.
Przy każdym mieście jest podany dokładny adres przeprowadzania egzaminów.

Egzaminy odbywają się na weekendach. Co sobotę jest wyznaczony termin w Warszawie,  mogą także pojawić się terminy w niedzielę i piątek jeśli występuję duże zainteresowanie. Natomiast w innych miastach egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem. Godzina zostaje wyznaczona przez ITS zgodnie z kolejnością zgłoszeń, każdy kandydat jest o niej informowany pocztą na parę dni przed terminem egzaminu.

Przykładamy starań by nasze szkolenie kończyło się zawsze dwa dni przed państwa egzaminem w Łodzi lub w Warszawie.

Koszt egzaminu

Całkowity koszt egzaminu wynosi 800 zł. W tym 500 zł jest to podejście do egzaminu a 300 zł to wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Płatności dokonuje się na numer rachunku bankowego ITS: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Wniosek na egzamin

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy wysłać pocztą na adres Instytutu Transportu Samochodowego. Do niego należy dołączyć potwierdzenie opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu.
Jeśli nie jesteś obywatelem Polskim ale należysz do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) to musisz dodatkowo załączyć oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania oraz kopię karty pobytu.

Należy pamiętać, że wypełnione i podpisane dokumenty muszą zostać dostarczone do głównej siedziby ITS co najmniej dwa tygodnie przed wybranym terminem egzaminu CPC.

Dokumenty można wysłać pocztą na adres:
Instytut Transportu Samochodowego
Zakład Certyfikacji Normalizacji i Jakości – Pracownia Certyfikacji Osób
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

W ramach kursu CPC sprawdzamy poprawność wypełnienia wniosków i pilnujemy wysłania dokumentów w terminie.

Zmiana terminu egzaminu

Kontaktując się telefonicznie z ITSem można przełożyć egzamin na inny dostępny termin.

Jak wygląda egzamin?

Składa się z dwóch części. Całość trwa ok 4h.
Zalicza: 60 % z całości egzaminu

I.TEST
Czas trwania: 2h
Forma: 64 pytania: 8 sesji po 8 pytań, każde pytanie punktowane 0 pkt lub 1 pkt. Jest to test wielokrotnego wyboru ABCD.
Zalicza 50%

Zaznaczenie większej ilości odpowiedzi niż jest to wymagane powoduje niezaliczenie pytania. Także w przypadku nie zaznaczenia wszystkich poprawnych odpowiedzi pytanie pozostaje niezaliczone.

Nasza baza wiedzy obejmuję ok. 500 pytań.

II.ZADANIA
Czas trwania: 2h
Forma: Dwa zadania. W każdym są dwa podpunkty do obliczenia. Za podpunkt można zdobyć 0, 4, 8, 12 lub 16 punktów. Co daje 64 pkty za tę część egzaminu

Zalicza 50 %

Na teście punktowany jest poprawny wynik, odpowiednie założenia, kolejność i klarowność obliczeń. Wszystkie obliczenia muszą być umieszczone na kartce.

Tematyka zadań:
A. Leasing/inwestycje lub B. Wynagrodzenia
C. Czas prowadzenia pojazdów

Każdą część egzaminu należy zaliczyć osobno na co najmniej 50 %.

A całość na 60%. Co oznacza, że w celu zaliczenia całości egzaminu należy każdą z części (test i zadania) zaliczyć na co najmniej 60%. Alternatywnie jedną część na 50%, drugą 70% , itd.

Komentarze