Krótka instrukcja jak wyrobić kartę kierowcy

Kartę kierowcy wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Wyrabia się ją składając wniosek przez internet na stronie InfoCaru.

Krótka instrukcja jak wyrobić kartę kierowcy 1

Co to jest karta kierowcy?

Karta kierowcy jest to dokument imienny, na której znajdują się dane kierowcy oraz rejestr czasu pracy. Można posiadać tylko jedną, której nie należy użyczać, odstępować czy pozostawiać w pojeździe. Kartę kierowcy musi posiadać każda osoba kierująca pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy.

Krótka instrukcja jak wyrobić kartę kierowcy 2

Czasowa nieodnawialna karta kierowcy

Nieodnawialną kartę kierowcy wydaje się osobie, która nie ma normalnego miejsca zamieszkania w państwie członkowskim lub w państwie, które jest umawiającą się stroną Umowy AETR, pod warunkiem że kierowcę takiego łączy stosunek pracy z przedsiębiorstwem transportowym mającym siedzibę w państwie członkowskim wydania oraz przedstawi on świadectwo kierowcy (kartę taką wydaje się na okres nieprzekraczający 185 dni).
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie wykonującym przewozy drogowe.

Użytkowanie karty do tachografu

Wraz z rozpoczęciem pracy należy umieścić kartę kierowcy w tachografie i nie powinna być wyjmowana aż do zakończenia dziennego okresu pracy.
Rejestrowane są na niej aktywności kierowcy, czas jazdy, przejechany dystans przez okres 28 dni roboczych. Do informacji znajdujących się na karcie dostęp ma pracodawca oraz służby kontrolne (ITD). Dane karty można wyświetlić na ekranie tachografu, wydrukować na drukarce, która jest w tachografie lub zgrać dane do innego komputera i tam dokonać wizualizacji.

Gdzie wyrobić kartę kierowcy?

Wszystkie niezbędne dane oraz załączniki do wyrobienia karty można złożyć poprzez internet na stronie:

https://info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu

Karta zostanie dostarczona na podany adres.

Krótka instrukcja jak wyrobić kartę kierowcy 3

Jak wypełnić wniosek o kartę kierowcy?

1. Załóż konto w serwisie InfoCaru.
2. Przygotuj niezbędne dokumenty
3. Odpowiedz na parę pytań, wybierz sposób złożenia wniosku
3. Uzupełnij dane i załączniki
4. Podpisz formularz
5. Zapłać koszt karty kierowcy w wysokości 172,20 zł*
(6.Jeśli nie potwierdzasz dokumentu elektronicznie, podpisany wniosek z załącznikami wyślij pocztą na adres:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie: STC)

Krótka instrukcja jak wyrobić kartę kierowcy 4

Wniosek o kartę kierowcy można tradycyjnie wysłać pocztą lub potwierdzić z użyciem profilu zaufanego, z aplikacji mobilnej eDO App lub podpisu kwalifikowanego.
Jeśli jeszcze nie posiadasz takiej możliwości polecamy założenie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jedyne co potrzebujesz by podpisywać dokumenty drogą elektroniczną to osobiste konto bankowe. Należy założyć profil na oficjalnej platformie GOV, a następnie potwierdzić je poprzez bank.
Całość zajmuje mniej niż 10 minut.

Jak przedłużyć kartę kierowcy?

Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, znajduje się na niej data wydania i wygaśnięcia ważności dokumentu. Wniosek o przedłużenie należy złożyć w PWPW co najmniej 15 dni roboczych przed upływem ważności karty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed upływem ważności karty.

Na stronie infocaru należy wypełnić wniosek online oraz załączniki, oraz odesłać kartę z kończącą się datą ważności.

Skradziona, zgubiona lub uszkodzona karta kierowcy

W przypadku zaistnienia okoliczność uniemożliwiających użytkowanie karty do tachografu kierowca ma w obowiązku na początku dnia pracy sporządzić wydruk z tachografu, uzupełnić dane oraz powtórzyć tą czynność po zakończeniu dnia (uwzględniając dane prowadzonego przez siebie pojazdu ,informacje umożliwiające identyfikację kierowcy oraz okresy innej pracy, okresy gotowości, przerw lub odpoczynku).

Kradzież trzeba formalnie zgłosić służbom w kraju, w którym do niej doszło.

W razie utraty lub uszkodzenia, można kontynuować jazdę bez ważnej karty przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych, a w razie kontroli okazać odpowiedniego zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy bez karty. W tym celu należy przygotować zgłoszenie które wysyła się e-mailem na adres tachograf@pwpw.pl
Zaświadczenie zostanie wysłane na maila następnego dnia roboczego.
https://info-car.pl/new/tachograf/tachograf-zgloszenie-uszkodzenia-lub-straty-karty
Uszkodzoną lub wadliwie działającą kartę kierowcy należy zwrócić do właściwego organu (w Polsce PWPW).

Kierowca musi wystąpić o wydanie karty zastępczej do PWPW w ciągu 7 dni kalendarzowych odsyłając niesprawną kartę kierowcy jeśli powodem jest zniszczenie lub wadliwe działanie. Do wniosku należy dołączyć formularz reklamacyjny. Tymczasowy dokument powinien dotrzeć w terminie 8 dni roboczych od złożenia wniosku.
https://info-car.pl/new/tachograf/zloz-reklamacje-karty-do-tachografu-i-uzyskaj-karte-zastepcza

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Wydanie karty kierowcy:
• Twoje zdjęcie (białe tło, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
• Skan podpisu odręcznego – nie wymagane przy składaniu papierowego podania
• Oświadczenie o normalnym miejscu zamieszkania – oświadczenie potwierdzające, że przebywasz ponad 185 dni na terytorium Polski,
• Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy – oświadczenie potwierdzające, że posiadasz ważne prawo jazdy co najmniej jednej kategorii: B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E,
Opcjonalnie:
• Skan prawa jazdy – jeśli dokument był wydany w innym państwie niż Polska
• Kopia lub skan świadectwa kierowcy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza UE i AETR
• Skan karty kierowcy – jeśli karta wydana była w innym kraju niż Polska
Dodatkowo:
Wymiana (zmiana danych osobowych, administracyjnych, kraju zamieszkania, przedłużenie):
• kartę kierowcy należy przesłać pocztą do PWPW
Uszkodzenie lub wadliwe działanie karty:
• kartę kierowcy należy przesłać pocztą do PWPW
• oświadczenie o utracie karty
Zgubiona karta:
• oświadczenie o utracie karty
Kradzież
• zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji

Czy karta kierowcy jest już gotowa?

Tutaj można sprawdzić czy karta kierowcy jest przygotowana.

Ile kosztuje karta kierowcy?

Karta kierowcy kosztuje 172,20 zł (140,00 zł netto)*.
Numer konta do wpłat:
04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
W tytule przelewu umieść swój numer PESEL, imię i nazwisko

Ile się czeka na kartę kierowcy?

Wniosek internetowy – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku + czas wysyłki Poczty Polskiej.
Wniosek wysłany pocztą – maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku + czas wysyłki Poczty Polskiej.

Kary i sankcje

Za prowadzenie pojazdu bez ważnej karty kierowcy:
2000 zł dla kierowcy pojazdu,
2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
5000 zł dla firmy transportowej.
W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży należy służbom kontrolnym przedstawić wydruki pobranych informacji z karty kierowcy. Za każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku zostaje nałożona grzywna w kwocie 100 zł.
Dodatkowo jeśli kierowca będzie poruszał się pojazdem powyżej 15 dni bez ważnej karty, to może zostać ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł.

Za posiadanie lub posługiwanie się przez kierowcę więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy czeka mandat w kwocie 3000 zł.

Za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy lub cudzą wykresówką grozi mandat 3000 zł

Za niewłaściwa obsługę lub odłączenie sprawnego technicznie, homologowanego tachografu to mandat w wysokości
1500 zł dla kierowcy
10000 zł dla przedsiębiorstwa

Próby manipulacji przy karcie kierowcy wykryte podczas kontroli prowadzonych na drodze przez inspektorów Transportu Drogowego skutkują odebraniem uprawnień do kierowania pojazdami.

*Cena na dzień 30.06.2022r

Komentarze