Profil kierowcy zawodowego wejdzie w życie pod koniec marca 2022

Już wkrótce zmienią się zasady związane z prowadzeniem kursów kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowców. Wprowadzony zostanie profil kierowcy zawodowego, który będzie niezbędny by zapisać się na szkolenie.

w art. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Profil ten będzie należało wyrobić w odpowiednim urzędzie na konkretny kurs: szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.

4)     w art. 39b:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej „profilem kierowcy zawodowego”, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:

1)     zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;

2)     na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)     przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo

b)     studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

3)     nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

Procedura przystąpienia do kursu będzie następująca:

  1. Wykonanie badania psychologicznego i lekarskiego
  2. Uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
  3. Zapoznanie się z programem szkolenia i rozpoczęcie kursu.

Zabieg ten ma na celu urzędową weryfikację poprawności badań przed przystąpieniem do szkolenia i wspomaganie procesu elektronicznego przepływu dokumentów.

Trzymamy rękę na pulsie i będziemy podawać na bieżąco szczegółowe zmiany.

Komentarze