SO – kurs na przewóz rzeczy lub osób

nazywane również kodem 95 ze względu na takie oznaczenie padające w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Uprawnienie to umożliwia zgodne z przepisami wykonywanie zawodu kierowcy. Stanowi ono przedłużenie ważności kwalifikacji wstępnej, która jest aktualna przez 5 lat, po czym wymaga po upływie tego czasu odnowienia właśnie w formie szkolenia okresowego. Wraz ze szkoleniem okresowym, kierowca musi także przejść przez badania psychologiczne i lekarskie.


Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.


Program szkolenia

Szkolenie okresowe kierowców trwa 35 godzin:

 • 17,5 godziny zajęć z części podstawowej oraz
 • 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy.
 • 3,5 godziny ćwiczeń
 • W naszym ośrodku kurs na przewóz rzeczy prowadzony jest 2 razy w miesiącu.  

Terminy szkolenia okresowego:

 • 03.04.2023 – 07.04.2023
 • 17.04.20.22 – 21.04.2022
Skontaktuj się z nami


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Moduł 2. – Stosowanie przepisów

 • Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad:
  • Maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym
  • Stosowanie i konsekwencje rozporządzenia (WE) nr 561/2006; kary za nieużywanie, nieprawidłowe używanie i ingerencję w urządzenie rejestrujące
  • Znajomość środowiska transportu społecznego
  • Prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego
 • Poznanie przepisów regulujących przewóz drogowy rzeczy/osób:
  • Warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowy i dostępu do rynku przewozów drogowych
  • Wymagane dokumenty w pojeździe
  • Zakaz jazdy po niektórych drogach
  • Opłaty za korzystanie z dróg
  • Umowy i konwencje wielostronne
  • Dwustronne umowy międzynarodowe
  • Rozporządzenia techniczne
  • Stosunki umowne w transporcie drogowym; przepisy międzynarodowe i krajowe
  • Odpowiedzialność wykonującego przewóz drogowy za dostawy oraz zwolnienia z tej odpowiedzialności
  • Dokumenty wysyłkowe; prawidłowe wykorzystywanie i wypełnianie dokumentów
  • Przekraczanie granic
  • Spedytorzy
  • Dokumentacja specjalna dołączana do towarów

Moduł 3 – Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 • Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy:
  • Rodzaje wypadków przy pracy w transporcie drogowym
  • Statystyka wypadków drogowych
  • Udział samochodów ciężarowych/autobusów w wypadkach drogowych
  • Statystyki dotyczące zabitych i rannych w wypadkach drogowych
  • Straty materialne i finansowe
 • Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów:
  • Problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem
  • Środki zapobiegawcze
  • Metody i cele działań przestępczych
  • Przepisy prawa i obowiązki kierowcy oraz obowiązki przewoźnika w tym zakresie
 • Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym:
  • Zasady ergonomii
  • Zachowania i postawy stanowiące zagrożenie
  • Kondycja fizyczna i ćwiczenia sprawnościowe
  • Warunki ekonomicznej jazdy
  • Ochrona osobista
 • Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych:
  • Zasady zdrowego, regularnego odżywiania
  • Wpływ alkoholu, narkotyków lub innych substancji na zachowanie
  • Objawy, przyczyny, skutki zmęczenia i stresu
  • Zasadnicza rola podstawowego cyklu pracy/odpoczynku
 • Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych:
  • Ocena sytuacji krytycznej
  • Unikanie komplikacji w razie wypadku
  • Wzywanie pomocy
  • Pomoc poszkodowanym i udzielenie pierwszej pomocy
  • Postępowanie w razie pożaru
  • Ewakuacja osób z samochodu ciężarowego
  • Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pasażerów
  • Reakcja na akty agresji
  • Podstawowe zasady sporządzania informacji z wypadku
 • Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika:
  • Znaczenie poziomu usług świadczonych przez kierowcę dla przewoźnika
  • Rola kierowcy
  • Kontakty kierowcy z innymi osobami w czasie pracy
  • Utrzymanie pojazdu
  • Organizacja pracy
  • Handlowe i finansowe skutki sporów występujących w pracy kierowcy
 • Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku:
  • Transport drogowy w stosunku do innych rodzajów transportu (konkurencja, spedycja)
  • Działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy/osób (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne)
  • Organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy/osób
  • Specjalizacje w zakresie transportu
  • Transport kombinowany

Moduł 4 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • Pojęcia BRD
 • Wypadki w transporcie drogowym
 • Bezpieczeństwo czynne i bierne
 • Zintegrowany Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Gambit
 • Koszty społeczne wypadków drogowych
 • Statystyka wypadkowa

Moduł 5 – Czynnik ludzki w przewozie drogowym

 • Rola człowieka w przewozie drogowym
 • Człowiek jako element kształtowania wizerunku firmy
 • Zapewnienie pasażerom komfortu w czasie przewozu
 • Znaczenie predyspozycji fizycznych w zawodzie kierowcy
 • Znaczenie predyspozycji psychicznych w zawodzie kierowcy
 • Stres zawodowy a bezpieczeństwo na drodze

Moduł 7 – Pierwsza pomoc

 • Wypadki drogowe w przewozie drogowym w Polsce i na świecie – statystyka
 • Zabezpieczenia miejsca wypadku
 • Ocena sytuacji, ewakuacja poszkodowanego i wezwanie pomocy
 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Zalecane wyposażenie apteczki samochodowej
 • Postępowanie przy najczęściej występujących urazach

Program kursu przewidziany jest na 35 godz, a zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu.

 • Kierowca może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego modułu szkoleniowego np: C1,C1+E,C,C+E i uzyskać wpis do kategorii z autobusami jeśli jest do tego uprawniony.
 • Po ukończeniu szkolenia okresowego nie jest przeprowadzany egzamin państwowy.  Jest tylko wydawane  świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.


Szkolenie okresowe 1

 

Cena Szkolenia Okresowego obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne,
 • ćwiczenia na sali wykładowej,
 • materiały edukacyjne,

 

700 zł