Kurs Kwalifikacji Wstępnej (KW)

Skierowany jest do bardzo młodych kierowców, którzy chcą podjąć się pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.

Kurs na przewóz rzeczy lub osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy:

 • po 10 września 2008 r. na kat. D (autobus) 
 • po 10 września 2009 r. na kat. C (ciężarówka) 

ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej, który potocznie nazywany jest kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Głównym celem kwalifikacji jest ułatwienie kierowcom zawodowym dostępu do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Kurs na kwalifikację wstępną dotyczy

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

Do pozostałych kierowców stosujemy przepisy odnośnie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Skontaktuj się z nami

Do kursu Kwalifikacji Wstępnej może przystąpić każda osoba, która:

 • jest obywatelem PL,
 • przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe
 • studiuje na terenie RP (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt)
 • jest obywatelem innego kraju ale zamierza wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych (badania możesz wykonać u nas na miejscu) do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • posiada prawo jazdy dowolnej kategorii

Program Szkolenia

Zakres kursu

Zakres kursu na KW obejmuje zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Zajęcia teoretyczne : 260 godzin

Zajęcia praktyczne: 20 godzin (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych)

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach

I. – kat. C, C1, C+E, C1+E
II. – kat. D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie obejmuje tematykę związaną z racjonalnym kierowaniem pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

 • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu ;
 • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem;
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom ;
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji) ;
 • zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.
Skontaktuj się z nami

Kwalifikacja wstępna – EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z :

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Egzamin odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Testy na egzaminie są w języku polskim lub języku rosyjskim.
Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie. Świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu doby od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i zostaje przesłane drogą elektroniczną bezpośrednio do wydziału komunikacji.

 

Kwalifikacja wstępna – uzyskane uprawnienia

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

 

Kwalifikacja Wstępna 1

 

Cena kursu KW obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne,
 • jazdy w ruchu drogowym,
 • jazdy w warunkach specjalnych (symulator),
 • materiały edukacyjne,
5800 zł

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursów na prawo jazdy.